Αρχική Σελίδα
Προφίλ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ
Περιφερειακή Δομή
Συχνές Ερωτήσεις
Δίκτυα Επιχειρήσεων
Ίδρυση - Αδειοδότηση Επιχειρήσεων
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004
Εκδηλώσεις-Συνέδρια
Μητρώο Συμβούλων
Επιχειρήσεις Στ. Ελλάδας
Forum

 

Η ανάγκη

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού φορέων στήριξης των ΜΜΕ με περιορισμένη εξειδίκευση και ο ανεπαρκής συντονισμός τους, σε συνδυασμό με το χαμηλό συνήθως επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, δημιούργησαν κενά και σύγχυση στις επιχειρήσεις και οδήγησαν σε περιορισμένη και μερική αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών. Η ολοκληρωμένη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας προβάλλει σαν ανάγκη για την αποτελεσματική αξιοποίηση των προγραμμάτων και των πολιτικών.

 

Η πρωτοβουλία

H πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης να σχεδιάσει πολιτική ολοκληρωμένης στήριξης των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η δημιουργία δικτύου δομών επιχειρηματικής υποστήριξης σε όλη τη χώρα, έρχεται να συναντήσει την πρωτοβουλία των συλλογικών φορέων της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας με τη δημιουργία του ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ.

 

Η Αποστολή

Αποστολή του ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ είναι η κινητοποίηση του δυναμικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αξιοποίηση πόρων, προγραμμάτων και πολιτικών που αφορούν την επιχειρηματική και τεχνολογική ανάπτυξη, ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό και βιώσιμο όφελος.

 

Ο Στόχος

Ο στόχος εντοπίζεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας και στην ενσωμάτωση των επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο σύγκλισης.

 

Το μέσον

Ο συντονισμός και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των δράσεων του Γ' ΚΠΣ, των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για την ενίσχυση της επιχειρηματικής και τεχνολογικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

 

Η προσέγγιση

Η προσέγγιση στηρίζεται στην ανάπτυξη των στοιχείων εκείνων που καθορίζουν την επιχειρηματική και καινοτομική δραστηριότητα: τους εσωτερικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, δηλαδή τις ικανότητες και τις διαδικασίες που τους επιτρέπουν να παράγουν και να αξιοποιούν τη γνώση και την τεχνολογία, το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο, υποδομές και υπηρεσίες), τη διάρθρωση της παραγωγικής δομής (σε δίκτυα-clusters, κατά κλάδο, τεχνολογική ένταση και μέγεθος επιχειρήσεων), τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, το επίπεδο εμπιστοσύνης, τις αξίες και το κοινωνικό αναπτυξιακό όραμα.

 

Η λειτουργία

του ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ βασίζεται:

Στο ανθρώπινο δυναμικό της κεντρικής δομής στη Λαμία και των Περιφερειακών δομών σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας.

Στο δίκτυο των εταίρων (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΚΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ), οι οποίοι προσκομίζουν σημαντική εμπειρία στην υποστήριξη επιχειρήσεων, κύρος και αποδοχή από την τοπική κοινωνία.

Στη δημιουργία και ανάπτυξη του δικτύου φορέων και στελεχών της Περιφέρειας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Σε εξωτερικές συνεργασίες υψηλής τεχνογνωσίας.

Στο δίκτυο των ΚΕΤΑ όλης της χώρας.

Στην υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου, η οποία θα διασφαλίζει την επικαιρότητα της γνώσης και των εργαλείων που αξιοποιεί το ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ.

 

Η φιλοδοξία

Το ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ φιλοδοξεί να γίνει το σημείο αναφοράς της επιχειρηματικότητας, των φορέων της και των στελεχών της.

 

Το αποτέλεσμα

που αναμένουμε, θα καθοριστεί και θα αξιολογηθεί με βάση κριτήρια όπως:

Η συνεργασία τόσο με τους συντελεστές της επιχειρηματικότητας όσο και με αυτούς που έμμεσα την επηρεάζουν.

Η αποτελεσματική διαχείριση της τεχνογνωσίας για την επιχειρηματικότητα.

Ο σχεδιασμός, η διεκδίκηση και η υλοποίηση Προγραμμάτων και Πολιτικών για την επιχειρηματικότητα.

Η βιωσιμότητα του ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης του ΥΠΑΝ.

 

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ δραστηριοποιείται σε:

 

Συναντήσεις ενημέρωσης

Συσκέψεις επεξεργασμένης πληροφόρησης

Ημερίδες

Εβδομάδες επιχειρηματικότητας

Προβολή Καλών πρακτικών

Ευαισθητοποίηση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

 

Παρατηρητήριο ανταγωνιστικότητας

Στρατηγική ανάλυση

Positioning προϊόντων και επιχειρήσεων

Συγκριτική αξιολόγηση

Διάγνωση βιομηχανικού και τεχνολογικού performance

 

Διάγνωση

Εντοπισμός προβλημάτων

Στοχοθεσία

Επιχειρηματικοί Οδηγοί Βέλτιστης διαδρομής

Οργάνωση αγοράς Συμβούλων Επιχειρήσεων

Παρακολούθηση και υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων και αναδιαρθρώσεων

 

Επιχειρηματικά κεφάλαια

Χρηματοπιστωτικά εργαλεία

Νέα εργαλεία και προϊόντα

Νέα οικονομία

 

Βάσεις δεδομένων διεθνών αγορών

Συλλογικές ενέργειες

Προβολή και προώθηση

Εμπορικές συνεργασίες

Εμπορικές αποστολές

 

Επεξεργασία και διαχείριση πληροφορίας

Ευαισθητοποίηση στο κοινωνικό επιχειρείν

Συνεργασία φορέων και δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Συνεργασία δημόσιας, κοινωνικής και ιδιωτικής επιχειρηματικότητας

Πολιτικές ολοκληρωμένης ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Πολιτικές ποιότητας

Επικοινωνιακή πολιτική

Σύμφωνα ποιότητας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Οδηγοί ορθών πρακτικών

Μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας

Ανάδειξη και προώθηση επωνύμων προϊόντων

Παρακολούθηση μεγεθών της οικονομίας

Υποστήριξη αποφάσεων

Βenchmarking, Εxpert Systems

Kαινοτομία

Oργάνωση και υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς των συμβούλων

Νέοι θεσμοί τεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων (δίκτυα μεντόρων)

Δίκτυα και clusters επιχειρήσεων

Νέο θεσμικό πλαίσιο (Ταμείο Εγγυοδοσίας, Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας)

Νέα οικονομία (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, πληροφορική, βιοτεχνολογίες, νέα υλικά)

Διεθνοποίηση και ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας

Trade Companies με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Διεθνείς συνεργασίες

Οργάνωση δικτύων επιστημονικών στελεχών επιχειρηματικότητας